Target lipidomics approach to reveal the resolution of inflammation induced by Chinese medicine combination in Liu-Shen-Wan against realgar overexposure to rats.

Clicks: 193
ID 13623
Ref. Key (ref-key) wang2019targetjournal use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors Wang, Jiaojiao;Ding, Lanfang;Zhou, Jing;Ma, Hongyue;Wu, Yuanyuan;Wang, Jiajia;Lv, Xiang;Liu, Shengjin;Wang, Hengbin;Yan, Yanqing;Luo, Niancui;Li, Quan;Xu, Huiqin;Di, Liuqing;Wu, Qinan;Duan, Jinao;
Raw Reference
Journal Name Journal of ethnopharmacology
Citations Citations not found
Year 2019
DOI S0378-8741(19)31587-9
URL
Keywords Keywords not found