Non-3d Metal Modulation of a 2D Ni-Co Heterostructure Array as Multifunctional Electrocatalyst for Portable Overall Water Splitting.

Clicks: 56
ID 87666
Ref. Key (ref-key) liu2020non3dsmall use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors Liu, Wenxian;Yu, Linhai;Yin, Ruilian;Xu, Xilian;Feng, Jinxiu;Jiang, Xuan;Zheng, Dong;Gao, Xinlong;Gao, Xiaobin;Que, Wenbin;Ruan, Pengchao;Wu, Fangfang;Shi, Wenhui;Cao, Xiehong;
Raw Reference
Journal Name small (weinheim an der bergstrasse, germany)
Citations Citations not found
Year 2020
DOI 10.1002/smll.201906775
URL
Keywords water splitting; zn-air batteries; heterostructures; chemical doping; multifunctional catalysts;